Nymarkskolen søger pædagog


Nymarkskolen – Svendborgs Ungeskole - hvor vi udvikler unge, der skaber og forandrer fremtiden.
Er du nærværende, autentisk og omsorgsfuld i relationen, så er du den vi søger!

Da en af vore dygtige medarbejdere har fået konsulentjob, søger vi nu hendes afløser snarest muligt. 
Stillingen består af to hovedopgaver: 

 • Inklusionspædagog for eleverne på 9. årgang 16 lektioner om ugen
 • Undervisning i vores funktionsklasse sammen med teamet der 14 lektioner om ugen

Som inklusionspædagog skal du medvirke til at udvikle fagligheden i inklusionsarbejdet samt inspirere og sparre med kolleger og skolens ledelse  vedr. indsatser med at inkludere alle elever i undervisningen.
Samarbejde og koordinere indsatser med skolens lærere, DSA-, læse- og matematikvejledere f.eks. i form af klasseobservationer og aktionslæringsforløb med fokus på f.eks. elevdeltagelse, klasserumsledelse, interaktionsmønstre, selvagens mv.
I tæt samarbejde med årgangens inklusionslærer skal du udarbejde oplæg til storteamet vedr. inklusionsindsatser samt fungere som mødeleder og facilitator på teammøder vedr. udfordrede elever/elevgrupper
Endelig skal du forestå undervisningsforløb for grupper/klasser inden for emner som
trivsel, adfærd, kontakt/kommunikation, livskrise, misbrug, sorg etc.

Om funktionsklassen 
Funktionsklassen er et specialpædagogisk skoletilbud under folkeskoleloven, hvor målgruppen er børn fra 7. - 9. kl. med generelle indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter.
Alle elever i Funktionsklassen har særlige behov grundet kognitive funktionsnedsættelser, og det er derfor essentielt at Funktionsklassens personale er tålmodige, empatiske og vidende om børns udvikling. Det er derfor centralt, at du kan se dig selv som en del af en struktureret skoleramme, hvor arbejdet med eleverne er funderet i samarbejdsbaseret problemløsning, neuroaffektiv- og low arousal-pædagogik.

Undervisningen og aktiviteterne tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Det fordrer, at personalet kontinuerligt arbejder med den enkelte elevs læringsforudsætninger, opstiller udviklende læringsmål for eleven og tilrettelægger passende læringsmiljøer og læringssituationer. Det kræver, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores ageren. 
Vi ser gerne, at du kan undervise/understøtte i de praktisk/musiske fag.

Hos os kan du være med til at udvikle en ungeskole, hvor vi har fokus på

 • Undervisning, der kan skabe mod, muligheder og mening for vore elever
 • Forpligtende teamsamarbejde om undervisning og dannelse af skolens elever
 • Systematisk anvendelse af kvalitative og kvantitative data og ny viden
 • Åben skole-aktiviteter med lokale virksomheder,kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser
 • Kobling af teori og praksis – og fordybelse både i og på tværs af fag
 • LOMA - lokal madproduktion og servering til skolens elever og ansatte sammentænkt med undervisning i sundhed, uddannelse og job og skolens fag
 • Elevinddragelse i målsætning og evaluering
 • Den internationale dimension gennem samarbejdsprojekter på tværs af lande for elever og ansatte
 • Fransk og tysk samt alle 4 valgfag på 7.-8. årgang: billedkunst, håndværk & design som mulighed for vore elever
 • Værdifulde traditioner, der styrker skolens fællesskaber
 • Tæt forældresamarbejde

I disse år har vi flg. pædagogiske udviklingspunkter:
Differentiering, stilladsering, klasseledelse, relationskompetence, vurdering for læring.

Om Nymarkskolen
Nymarkskolen er Svendborg Kommunes ungeskole. Vi er udskolingsskole i et stort distrikt bestående af tre fødeskoler: Tved Skole, Thurø Skole og Ørkildskolen.
Vi har ca. 640 elever med i alt 6-7spor på 7.- 9. årgang. I kommunens 10. klassecenter har vi 4 spor med 90 elever (3 almenklasser, 1 EUD-klasse). Ud over kommunens Funktionsklasse for 7. - 9. klassetrin har vi Sportsklasserne (en af tre kommunale linjer i Svendborg) i samarbejde med TEAM Danmark.
 
Skolen har ca. 75 dygtige og engagerede medarbejdere og et ledelsesteam på 4.
Skolens aktiviteter foregår i to fysisk adskilte afdelinger: Marslevvej 1, som rummer 7.-9. årgang og Gyldenbjergvej 31, som rummer 10. klassecenteret. 


Praktiske oplysninger
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Leif Dahl Hansen på tlf. 40127704 eller skoleleder Birgit Villebro på tlf. 23308350 for at høre nærmere. 

Ansøgningsfrist: 5. august


Løn- og ansættelsesforhold i.h.t. gældende overenskomst og lokal forhåndsaftale.
HR-afdelingen indhenter straffeattest samt børneattest på de ansøgere, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen.
Vurderingen foretages af Juridisk Kontor.

Vi beder ansøgere vedlægge eksamensbevis og andre relevante bilag.
Hvis du vil vide mere, kan du besøge skolens hjemmeside: https://nymarkskolen-svendborg.aula.dk/

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 11/8 fra kl. 15

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. juli 2021
Ansøgningsfrist: 05. august 2021
Tiltrædelse: 01. september 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Afdelingsleder Leif Dahl Hansen
Telefon: 40127704
Region: Syddanmark
Kommune: Svendborg
Postnummer: 5700 Svendborg
Adresse: Marslevvej 1